O projekcie

Projekt zakończył się z dniem 30 czerwca 2014 r.

*    *    *

Projekt Nowoczesny Pedagog jest skierowany do osób NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO

Czym jest „NOWOCZESNY PEDAGOG”?

kredki„Nowoczesny Pedagog” jest projektem realizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie w latach 2009-2014. Głównym celem jest DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA DO WYMOGÓW NOWOCZESNEGO RYNKU PRACY
I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
.

Skąd wzięła się idea Projektu?

Świat zmienia się szybko, a rynek pracy stawia przed absolwentami uczelni coraz to nowe wymagania. Dlatego też Komisja Europejska podkreśla konieczność związku szkolnictwa wyższego z gospodarką opartą na wiedzy.

Wdrożenie projektu „Nowoczesny Pedagog”  umożliwi ściślejszą współpracę z pracodawcami, a także dostosuje ofertę edukacyjną uczelni do wymagań nowoczesnego rynku. WSP im. J. Korczaka w Warszawie kształci przede wszystkim nauczycieli i wychowawców. Przed nimi stają szczególne wyzwania – ich wykształcenie to czynnik decydujący o rozwoju społeczeństwa. Kadra dydaktyczna  wyedukowana zgodnie z nowoczesnymi trendami to cenny kapitał. Wspierając naszych studentów w istocie inwestujemy w rozwój nowoczesnego społeczeństwa.

Na czym polega Projekt „Nowoczesny Pedagog”?

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie – Wydziału Zamiejscowego w Lublinie oraz jej studentów i absolwentów (320 osób do roku 2013 oraz 90 osób do 30.06.2014 r.). Szczególny nacisk będzie położony na rozwój kluczowych kompetencji definiowanych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw (aktywność, inicjatywność, przedsiębiorczość).

Trzy nowe specjalności studiów, które powstaną w ramach projektu, to odpowiedź na deficyt profesjonalnych wychowawców przedszkolnych i nauczycieli wczesnoszkolnych posługujących się językiem angielskim lub znających techniki projektowania komputerowego.

Uczestnicy dzięki szkoleniom z zakresu autoprezentacji  oraz wsparciu doradcy zawodowego nabędą niezbędną wiedzę umożliwiającą wejście na rynek pracy. Natomiast praktyki i płatne staże pozwolą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Pięciokrotnie powtórzone profesjonalne badania „Losów absolwentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie” pozwolą uczelni dostosować swoją ofertę do wymagań pracodawców i reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

W ramach wyrównywania szans, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu budynku uczelni, niepełnosprawni studenci uzyskają pełny dostęp do oferty edukacyjnej WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Więcej informacji w zakładce „program”

Kto może skorzystać z Projektu „Nowoczesny Pedagog”?

1. Jeżeli jesteś studentem bądź absolwentem WSP im. J. Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie skorzystaj z oferty ciekawych praktyk, atrakcyjnych płatnych staży, wsparcia doradcy zawodowego oraz szkoleń z zakresu autoprezentacji

2. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną nowoczesnymi formami kształcenia, wiążesz przyszłość z zawodem pedagoga, zapraszamy na bezpłatne studia licencjackie na trzech nowych specjalnościach.

Co chcemy osiągnąć poprzez realizację Projektu?

Wszystkie zaplanowane działania kompleksowo wesprą Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do wyzwań współczesnego rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Korzyści:

  • Nabycie wiedzy przez studentów w zakresie nowoczesnych specjalności pedagogicznych
  • Nabycie doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów w wyniku praktyk i staży
  • Zwiększenie pewności siebie u beneficjentów oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu autoprezentacji
  • Podniesienie poziomu kształcenia uczelni
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy WSP im. J. Korczaka w Warszawie a pracodawcami
  • Rozwój potencjału intelektualnego studentów
  • Umożliwienie studentom niepełnosprawnym korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu  dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji 01.08.2009-30.06.2014.

Budżet projektu obejmuje kwotę blisko 5 mln złotych.