Wyjaśnienie do Regulaminu staży

Informujemy, że absolwenci zainteresowani płatnymi stażami realizowanymi w ramach projektu NOWOCZESNY PEDAGOG w momencie składania dokumentów aplikacyjnych nie muszą przedkładać dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia w zakresie NNW. W/w ubezpieczenie wymagane będzie dopiero po zakwalifikowaniu się kandydata na staż.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników kandydaci na staż nie mają obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Osoby zarejestrowane w urzędach pracy  jako bezrobotne mogą aplikować na staż. W momencie zakwalifikowania się na staż osoby te będą zobligowane do wyrejestrowania się, aby uzyskać status osoby nieaktywnej zawodowo.

Zgodnie z Regulaminem staży studenckich i absolwenckich §2 pkt. 5 informujemy, że osoby korzystające (obecnie oraz w latach ubiegłych) ze wsparcia w projekcie „Nowoczesny Pedagog” w formie:
– bezpłatnych studiów I-go stopnia na specjalnościach: Edukacja przedszkolna z językiem angielskim, Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz Edukacja osób niedostosowanych społecznie z projektowaniem komputerowym;
– bezpłatnych praktyk;
– szkoleń  z Autoprezentacji
           nie mogą aplikować o płatny 3-miesięczny staż studencki/absolwencki.